PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 czerwca 2018

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

Szanowni Użytkownicy!

 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Przemyślu z siedzibą przy ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 670 35 38.

Archiwum gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zrealizowania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów, dlatego też ich podanie przez Użytkownika jest obowiązkowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Archiwum, przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwum nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Czas ich przechowywania natomiast jest uzależniony od tzw. kategorii archiwalnej akt sprawy, która określa, ile lat Archiwum musi przechowywać dokumentację każdej sprawy, w tym również dane osobowe.

Dane osobowe Użytkownika nie są automatycznie przetwarzane w celu wydania dotyczącej go decyzji, ani nie są wykorzystywane do profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych osobowych, informacji o tym jakie ich kategorie są przetwarzane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzyskania informacji dotyczących ich przetwarzania;
  • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • ograniczenia (wstrzymania) przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny Archiwum do sprawdzenia ich poprawności lub stwierdzenia, że Archiwum pozyskało dane użytkownika niezgodnie z prawem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Archiwum narusza przepisy rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Archiwum, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Gawron, tel. (16) 670 35 38, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

 


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-12
Data publikacji:2018-06-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
Liczba odwiedzin:1164