Zasób Archiwalny Drukuj

 

Granice chronologiczne i wielkość zasobu archiwum (na koniec 2012 r.)

 

Archiwum gromadzi akta z lat 1291–2012. W skład zasobu archiwum wchodzi 2332 zespołów, liczących 4 200 mb. – 522 787 j.a.

 

Magazyny

Jedną z ciekawszych grup zasobu są tzw. zbiory specjalne, do których należą: zbiór map, głównie z tzw. katastru galicyjskiego obejmujący ponad 3 tys. jednostek archiwalnych, zbiór afiszy, plakatów i druków ulotnych z Przemyśla i spoza miasta, zbiór fotografii oraz rękopisów prac naukowych i literackich. Do najcenniejszych i stosunkowo często wykorzystywanych przez historyków, obok archiwaliów staropolskich, należą akta instytucji wyznaniowych.

Magazyny

 

Największy i cenny źródłowo zespół to dokumenty z archiwum biskupstwa greckokatolickiego, obejmującego chronologicznie okres od końca XIII w. aż do likwidacji diecezji obrządku wschodniego w 1946 r. Coraz większym zainteresowaniem, nie tylko historyków, ale też demografów i genealogów cieszą się księgi metrykalne obrządku greckokatolickiego z poszczególnych dekanatów eparchii przemyskiej, a także zachowane w szczątkowym stanie metryki gmin żydowskich, ewangelickich i parafii rzymskokatolickich. Wiele możliwości badawczych stwarzają tez bogate materiały kancelarii notarialnych z terenu byłej Galicji, wykorzystywane dotychczas głównie w kwerendach majątkowych, spadkowych i odszkodowawczych. Akta te zawierają wiele ważnych informacji z historii gospodarczej, mogą być wykorzystywane w badaniach socjologicznych demograficznych, dostarczają wiadomości dotyczących struktury zawodowej i narodowościowej ludności oraz dotyczących problemu emigracji zarobkowej z Galicji. Dokumentują też stan posiadania znanych rodów, takich jak: Czartoryscy, Lubomirscy, Łubieńscy, Mniszchowie, Ossolińscy, Potoccy, Ponińscy, Raczyńscy, Romerowie, Tarnowscy.

Magazyny

Z myślą o korzystających z zasobu tworzone są bazy danych. Nad ich technicznym i merytorycznym przygotowaniem nadzór sprawuje Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Obecnie Archiwum przemyskie dysponuje trzema ogólnopolskimi bazami danych, które zawierają informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych na terenie kraju. Należą do nich bazy danych: SEZAM zawierająca ewidencję wszystkich zespołów archiwalnych z poszczególnych archiwów, ELA – obejmująca materiały źródłowe dotyczące ewidencji ludności oraz PRADZIAD, który zawiera wykaz ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego wszystkich wyznań przechowywanych w archiwach państwowych. Ten ostatni cieszy się szczególnym zainteresowaniem osób poszukujących swoich korzeni w Polsce, a zamieszkałych obecnie w USA, Kanadzie, Ukrainie, Izraelu, Francji, Niemczech bądź innych częściach świata. Dzięki zastosowaniu komputera w pracy archiwistów możliwe stało się opracowywanie informatorów o olbrzymich rozmiarowo partiach materiałów archiwalnych. Jedną z takich inicjatyw, koordynowaną przez Archiwum w Przemyślu jest projekt opracowania międzynarodowej bazy danych dotyczącej map z tzw. katastru galicyjskiego, a w efekcie końcowym wydanie drukiem zbiorczego informatora. W realizacji tego pomysłu uczestniczą archiwa polskie i ukraińskie, gromadzące materiały do wymienionego zagadnienia. Najobszerniejsze zbiory map katastralnych i materiałów pomocniczych przechowuje obok Archiwum przemyskiego, Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie.

 

  • akta miast: Brzozowa, Cieszanowa, Jarosławia, Jaślisk, Kańczugi, Krosna, Leżajska, Lubaczowa, Przemyśla, Sanoka, Przeworska, Radymna, Rudnika, Sieniawy, Nowego Miasta.

 

Akta miasta Przemyśla z lat 1402-1944

 

Magazyny

 

Do najcenniejszych należą dyplomy pergaminowe i papierowe z kancelarii królewskiej, miejskiej, biskupiej i papieskiej, księgi władz miejskich, księgi cechowe, akta dotyczące Żydów i Rusinów zamieszkałych w mieście.

 

Przywilej burmistrza

Przywilej burmistrza
i rady miejskiej Przemyśla
z 6.X.1625, AmP, sygn. 81

Liber Legum

Liber Legum, ok. 1473r.,AmP, sygn. 428

 

Akta miasta Jarosławia z lat 1518-1944

Zawartość:

 

Dyplomy pergaminowe z lat 1518-1845, księgi rady miejskiej i urzędu ławniczego, księgi cechowe, testamenty mieszczan i szlachty, akta magistratu do 1939r.

 

Magazyny

 

Akta miasta Przeworska z lat 1664-1950

 

Zawartość:

 

Wypisy z ksiąg rady miejskiej i sądu ławniczego, akta z okresu zaborów (koniec XVIIIw.Do 1918), akta magistratu z lat 1918-1950.

  • akta Kościołów i instytucji wyznaniowych:

    greckokatolickie, rzymskokatolickie, protestanckie, izraelickie

  

skany on-line

szukajwarchiwach.pl

Archiwa rodzinne

Półka Archiwisty

ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 670-35-38, fax (+48 16) 670-76-34
e-mail:
Copyright © 2015. Archiwum Państwowe w Przemyślu.