Udostępnianie

Udostępniania materiałów archiwalnych z zasobu APP

Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu odbywa się w formie pośredniej i bezpośredniej.

UDOSTĘPNIENIE POŚREDNIE

Udostępnianie pośrednie polega na realizacji pisemnych zleceń (kwerend) osób prywatnych i instytucji zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Podanie możesz wnieść pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Poszukiwania określonych informacji lub dokumentów realizowane w trybie usług prowadzimy odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Archiwum może odmówić realizacji usługi, gdy zamawiający nie jest w stanie określić podstawowego zakresu przedmiotowego i chronologicznego poszukiwanego dokumentu lub informacji a tkże w przypadku, gdy kwerenda wymagałaby  nadmiernych nakładów czasu i pracy, ze szkodą dla podstawowych zadań z zakresu działalności archiwalnej.

Strona postępowania może działać osobiście lub przez pełnomocnika.

 

UDOSTĘPNIENIE BEZPOŚREDNIE

Forma bezpośrednia umożliwia zainteresowanym osobiste zapoznanie się z treścią przechowywanych materiałów archiwalnych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Udostępnianie archiwaliów jest bezpłatne.

Procedurę udostępniania zasobu określa Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach pańtwowych.

Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu zawarte są w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni APP.

Dostęp do materiałów archiwalnych może zostać ograniczony ze względu na zły stan fizyczny tych materiałów, ochronę dóbr osobistych i danych osobowych, a także w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Materiały archiwalne podlegają udostępnianiu nie wcześniej niż w przypadku:

 

Na zamówienie zainteresowanego Archiwum Państwowe, w ramach wymiany międzyarchiwalnej, może sprowadzić do swojej czytelni mikrofilmy materiałów pochodzących z zasobów innych archiwów oraz wypożyczyć własne mikrofilmy do innego archiwum. Nie sprowadza się ani nie wypożycza materiałów oryginalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:41945