Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Nabór

Nabór

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. obsługi kancelaryjnej

9 sierpnia 2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu poszukuje

  

Referent ds. obsługi kancelaryjnej

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 1. obsługa sekretariatu w zakresie przyjmowania, rozdziału i rejestracja korespondencji, (wysyłanie korespondencji i przesyłek zgodnie z instrukcją kancelaryjną)
 2. znajomość zasad prowadzenia kancelarii instytucji za pomocą elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją
 3. obsługa poczty elektronicznej i platformy ePUAP
 4. przygotowanie i obsługa organizacyjna spotkań Dyrektora z klientami, udzielanie informacji osobiście i telefonicznie
 5. obsługa organizacyjna narad i zebrań zwoływanych przez dyrektora, protokołowanie tych narad.
 6. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Archiwum, przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym
 7. prowadzenie rejestru protokołów kontroli zewnętrznych
 8. obsługa archiwum zakładowego

 Wymagania niezbędne : 

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 2. wykształcenie średnie.
 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w administracji publicznej.
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i systemów informatycznych e-puap, ezd, e-dok.
 5. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego
 6. rzetelność, kultura osobista, dyskrecja
 7. znajomość zasad działalności archiwów państwowych
 8. znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 9. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 10. umiejętność komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 11. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe : 

 1. preferowane wyższe wykształcenie
 2. bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 3. sumienność, staranność, komunikatywność.
 4. umiejętność pracy w zespole.
 5. komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagane od kandydatów dokumenty: 

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
 4. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem.
 5. Podpisane oświadczenia:
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o niekaralności,
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje).
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1- 2 powinny być opatrzone podpisaną

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

materiałach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru na

wolne stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.

1889, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referent ds. obsługi kancelarii”, w Archiwum Państwowym w Przemyślu przy ulicy Lelewela 4, 37-700 Przemyśl (sekretariat p. 100), w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 1530 (z uwzględnieniem daty stempla pocztowego)

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www. Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz na tablicy informacyjnej Archiwum.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2100,00 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (od 5% - 20%).

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia  wymagań formalnych

- analiza ofert spełniających wymagania formalne

- rozmowa kwalifikacyjna bądź test  ze sprawdzianem wiedzy

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 16 670 35 38 w. 120

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12893